برای پیدا کردن بهتر کلمه مورد نظر خود، آن را جستجو کنید.

Callow

2

Adjective

 • 1402/08/18

Bagatelle

1

Noun

 • 1402/08/17

Yen

1

Noun, Verb

 • 1402/08/17

Martinet

1

Noun

 • 1402/08/17

Livid

1

Adjective

 • 1402/08/17

Taut

1

Adjective

 • 1402/08/17

Ruminate

1

Verb

 • 1402/08/17

Emissary

1

Noun

 • 1402/08/17

Rift

2

Noun, Verb

 • 1402/08/17

Sullen

2

Adjective

 • 1402/08/17

Raconteur

2

Noun

 • 1402/08/17

Rail

1

Noun, Verb

 • 1402/08/17

Corpulent

1

Adjective

 • 1402/08/17

Brigand

1

Noun

 • 1402/08/17

Raiment

1

Noun

 • 1402/08/17

Wistful

1

Adjective

 • 1402/08/17

Malevolent

1

Adjective

 • 1402/08/16

Impromptu

1

Noun, Adjective, ...

 • 1402/08/16

Dulcet

6

Adjective

 • 1402/08/16

Profuse

3

Adjective

 • 1402/08/16

Diminutive

3

Noun, Adjective

 • 1402/08/16

Devout

1

Adjective

 • 1402/08/15

Excoriate

4

Verb

 • 1402/08/15

Potent

1

Adjective

 • 1402/08/14