دسته‌ها
5 از 4 امتیاز

Relate to someone / something

With 03 examples

to be connected to, or to be about someone or something

مرتبط بودن با، نزدیک بودن با چیزی یا کسی

Meaning Two

معنی دومی که باید گفته بشه

Examples

The infection is related to an injury he suffered last year.

این عفونت مربوط به مصدومیتی است که او در سال گذشته متحمل شده بود.

The announcement relates to a change in structure of the organization.

این اطلاعیه مربوط به تغییر در ساختار سازمان است.

Example Three

مثال سوم

Notes

نکته‌های مهمی که باید گفته بشه درباره اصطلاح.

The Notes...

Learn More

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  1. دیدگاه تست

  2. شهاب 1401/12/22 15:07

    دیدگاه تست دوم

    1. پاسخ دیدگاه تست دوم