دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سی و سه ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Abjure

  [əbˈdʒʊr]

Verb

to promise publicly that you will give up or reject a belief or a way of behaving

منکر شدن، سوگند شکستن، نقض عهد کردن، مرتد کردن، (قول یا حرف خود را آشکارا) پس گرفتن، استغفار کردن، (عادت و غیره را) با سوگند ترک کردن

Synonyms

give up, deny, reject, abandon, relinquish, renounce, throw off, forsake, retract, disown, renege on, disavow, recant, disclaim, forswear, wash your hands of, abnegate, refrain from, avoid, eschew, abstain from, abnegate

Examples

He abjured his former beliefs.

او عقاید قبلی خود را انکار کرد.

He abjured his allegiance to the Caliph.

بیعت خود را با خلیفه نقض کرد.

The conqueror tried to make the natives abjure their religion.

فاتحان تلاش کردند که بومیان از دین خود سر باز زنند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>