دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس دوازدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Abolish

  [əˈbɑːlɪʃ]

Verb

do away with completely; put an end to OR to officially end a law, a system or an institution

کاملاً رها شدن از، خاتمه‌ دادن به‌، برانداختن، منسوخ کردن، فسخ کردن، از میان بردن، ملغی کردن، موقوف کردن، لغو کردن

Synonyms

do away with, end, destroy, eliminate, shed, cancel, axe, get rid of, ditch, dissolve, junk, suppress, overturn, throw out, discard, wipe out, overthrow, void, terminate, drop, trash, repeal, eradicate, put an end to, quash, extinguish, dispense with, revoke, stamp out, obliterate, subvert, jettison, repudiate, annihilate, rescind, exterminate, invalidate, bring to an end, annul, nullify, blot out, expunge, abrogate, vitiate, extirpate

Antonyms

found, continue, create, establish, introduce, promote, institute, restore, sustain, revive, authorize, reinstate, legalize, reintroduce

Examples

The death penalty has recently been abolished in our state.

اعدام اخیراً در ایالت‌ ما منسوخ شده است‌.

We abolished numerous laws which didn't serve any purpose in this decade.

در این‌ دهه‌ قوانین‌ زیادی را لغو کردیم‌ که‌ هیچ‌ کاربردی نداشت‌.

My school has abolished final exams altogether.

مدرسه‌ ما امتحانات نهایی‌ را کلاً لغو نموده است‌.

They abolished slavery.

آنان بردگی را ملغی کردند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>