دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس نوزدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Absorb

  [əbˈzɔːrb]

Verb

take in or suck up (liquids) OR to take in a liquid, gas or other substance from the surface or space around

جذب کردن یا مکیدن(مایعات)، درآشامیدن، درمکیدن، درکشیدن، به خود کشیدن

to take in and keep heat, light, energy, sound, etc. instead of reflecting it

(نور و صدا را) خفه کردن، جذب کردن (بدون بازتاب یا پژواک)

to reduce the effect of a physical impact or movement

(تکان یا ضربه را) تحمل کردن

to take something into the mind and learn or understand it

فراگرفتن، مغروق کردن

interest greatly OR to interest somebody very much so that they pay no attention to anything else

بسیار علاقه‌ مند کردن، (توجه کسی را) جلب کردن، مجذوب کردن

to use up a large supply of something, especially money or time

به عهده گرفتن (هزینه و مخارج)

Synonyms

soak up, drink in, devour, suck up, receive, digest, imbibe, ingest, osmose, assimilate, take in, incorporate, accommodate, homogenize, intermix, cushion, suppress, soften, pillow, bolster, stifle, dampen, muffle, buttress, deaden

Antonyms

abstain, disperse, dissipate

Examples

The sponge absorbed the beer which had leaked from the keg.

اسفنج‌، آبجویی‌ را که‌ از بشکه‌ چکیده بود به‌ خود جذب کرد.

Our bodies must absorb those things which will nourish them.

بدن ما باید چیزهایی‌ را جذب کند که‌ مغذی هستند.

I became absorbed in what the teacher was saying and did not hear the bell ring.

مجذوب گفته‌های استاد شدم و صدای زنگ‌ را نشنیدم.

Cotton absorbs water.

پنبه آب را جذب می‌کند.

She has absorbing eyes.

چشمان جذابی دارد.

A material that absorbs sound.

ماده‌ای که صدا را جذب می‌کند.

He is absorbed by thoughts of home.

غرق در فکر وطن است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>