دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و سه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Abuse

  [əˈbjuːs]

Noun

the use of something in a way that is wrong or harmful

کاربرد یا استفاده ی بد، سو استفاده

unfair, cruel or violent treatment of somebody

خشونت، تهمت، توهین، بد رفتاری، عادت یا رسم بد، سنت غلط، بی‌عدالتی

rude and offensive remarks, usually made when somebody is very angry

فحش، هتاکی، بد دهنی، ناسزا

Synonyms

maltreatment, wrong, damage, injury, hurt, harm, spoiling, bullying, exploitation, oppression, imposition, mistreatment, manhandling, ill-treatment, rough handling, insults, blame, slights, curses, put-downs, libel, censure, reproach, scolding, defamation, indignities, offence, tirade, derision, slander, rudeness, vilification, invective, swear words, opprobrium, insolence, upbraiding, aspersions, character assassination, disparagement, vituperation, castigation, contumely, revilement, traducement, calumniation, misuse, corruption, perversion, misapplication, misemployment, misusage

Examples

Those who abuse the privileges of the honor system will be penalized.

آنان که‌ از مزایای سامانه‌ی افتخار سوء استفاده می‌کنند مجازات خواهند شد.

Abuse of power

سو استفاده از قدرت

A term of abuse

حرف ناسزا

Abuse

  [əˈbjuːz]

Verb

to make bad use of something, or to use so much of something that it harms your health

سوء استفاده کردن از، غلط‌ بکار بردن

to use power or knowledge unfairly or wrongly

اجحاف کردن، تعدی کردن

to treat a person or an animal in a cruel or violent way, especially sexually

بد رفتاری کردن، خشونت کردن، آسیب رساندن، ضایع کردن

to make rude or offensive remarks to or about somebody

فحش دادن، ناسزا گفتن، بد رفتاری کردن، بد دهنی کردن، رنجاندن

Synonyms

ill-treat, wrong, damage, hurt, injure, harm, mar, oppress, maul, molest, impose upon, manhandle, rough up, brutalize, shit on, maltreat, handle roughly, knock about or around, insult, injure, offend, curse, put down, smear, libel, slate, slag (off), malign, scold, swear at, disparage, castigate, revile, vilify, slander, diss, defame, upbraid, slight, flame, inveigh against, call names, traduce, calumniate, vituperate, exploit, take advantage of, manipulate, misuse

Antonyms

protect, care for, respect, praise, acclaim, flatter, compliment, commend, extol, big up

Examples

The editor apologized for the abuse we had suffered as a result of his article.

ویراستار به‌ خاطر بدرفتاری که‌ به‌ خاطر مقاله‌اش بر ما تحمیل‌ شد از ما پوزش خواست‌.

Brutal abuse of children in the orphanage was disclosed by the investigation.

تحقیق‌ سوء استفاده ی وحشیانه‌ از کودکان یتیم‌ خانه‌ را بر ملا ساخت‌.

To abuse freedom

از آزادی سواستفاده کردن

You must not abuse your horse!

شما نباید نسبت به اسب خود بد رفتاری کنید.

Do not abuse your eyes by reading in the dark.

با خواندن در تاریکی به چشم‌های خود صدمه نزن.

He abused his wife in the most violent terms.

با شدیدترین لحن نسبت به زنش بددهنی کرد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>