دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس شانزدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Accurate

  [ˈækjərət]

Adjective

exactly right as the result of care or pains OR correct and true in every detail

دقیق‌، درست‌

able to give completely correct information or to do something in an exact way

بی‌اشتباه، عاری از غلط، صحیح، بی‌خطا، مطابق معیار، کامل

Synonyms

precise, right, close, regular, correct, careful, strict, exact, faithful, explicit, authentic, spot-on, just, clear-cut, meticulous, truthful, faultless, scrupulous, unerring, veracious, exact, faithful, faultless, on the money, on target, precise, deadly, sure, effective

Antonyms

wrong, incorrect, faulty, careless, inaccurate, defective, imperfect, imprecise, slovenly, inexact

Examples

Ushers took an accurate count of the people assembled in the theatre.

راهنماها دقیقاً افرادی را که‌ در تماشاخانه‌ جمع‌ شده بودند شمارش کردند.

Emma’s vision was so accurate that she didn't need glasses.

بینایی‌ «اما» به‌ قدری دقیق‌ بود که‌ نیازی به‌ عینک‌ نداشت‌.

In writing on the topic, Vergil used accurate information.

«ورژیل‌» برای نوشتن‌ پیرامون آن موضوع، از اطلاعات دقیق‌ استفاده نمود.

An accurate answer

پاسخ صحیح

An accurate thermometer

گرماسنج دقیق

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>