دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سی و شش ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Acme

  [ˈækmi]

Noun

​the highest stage of development or the most excellent example of something

اوج، بالاترین نقطه، قله، نهایت

Synonyms

height, top, crown, summit, peak, climax, crest, optimum, high point, pinnacle, culmination, zenith, apex, apogee, vertex

Antonyms

bottom, minimum, depths, zero, nadir, low point, rock bottom

Examples

The acme of engineering achievement

اوج دستاوردهای مهندسی

His work is considered the acme of cinematic art.

اثرش قله کمال هنر سینما است.

Winning the Pulitzer Prize was the acme of her career as an author.

بردن جایزه پولیتزر اوج موفقیت کارش به عنوان نویسنده بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>