دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهل و سه ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Aloof

  [əˈluːf]

Adjective

not friendly or interested in other people

(در مورد اشخاص) منزوی، گوشه‌گیر، سرد، کناره‌گیر، نجوش، درون‌گرا، بی‌اعتنا، محتاط

Synonyms

distant, cold, reserved, cool, formal, remote, forbidding, detached, indifferent, chilly, unfriendly, unsympathetic, uninterested, haughty, unresponsive, supercilious, unapproachable, unsociable, standoffish

Examples

Suddenly she became aloof.

ناگهان سرد و بی‌اعتنا شد.

The emperor kept aloof from political parties.

امپراطور از احزاب سیاسی کناره‌گیری می‌کرد.

He was a cold man, aloof and distant.

او مردی سرد، گوشه گیر و غیرصمیمی بود.

She stayed aloof while the argument went on around her.

او سرد و بی اعتنا باقی ماند در حالی که مشاجره با محوریت او ادامه داشت.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>