دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هشتم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Amateur

  [ˈæmətər - ˈæmətʃər]

Noun

person who does something for pleasure, not for money or as a profession OR a person who takes part in a sport or other activity for pleasure, not as a job

کسی‌ که‌ کاری را برای لذت انجام می‌دهد نه‌ برای پول یا بعنوان حرفه‌، غیر حرفه‌ای، آماتور، (بیشتر در ورزش و هنر) غیر حرفه‌ای، ناپیشه‌کار، دوستار

a person who does not have enough skill to be able to do something well

ناشی، تازه‌کار، بی‌تجربه، خامدست، ناشیانه

Synonyms

nonprofessional, outsider, layman, dilettante, layperson, non-specialist, dabbler

Antonyms

expert, professional

Examples

The amateur cross-country runner wanted to be in the Olympics.

دونده آماتور دو صحرایی‌ می‌خواست‌ در المپیک‌ شرکت‌ کند.

After his song, Don was told that he wasn't good enough to be anything but an amateur.

بعد از آواز، به‌ «دان» گفته‌ شد که‌ او چیزی جز یک‌ آماتور نیست‌.

Professional golfers resent amateurs who think they are as good as the people who play for money.

گلف‌ بازان حرفه‌ای از آماتورهایی‌ که‌ فکر می‌کنند به‌ خوبی‌ افرادی که‌ بخاطر پول بازی می‌کنند، بیزارند.

You are still an amateur in politics.

تو هنوز در سیاست ناشی هستی.

Only amateurs can participate in some competitions.

در برخی از مسابقات فقط آماتورها (غیرحرفه‌ای‌ها) اجازه‌ی شرکت دارند.

Amateur

  [ˈæmətər - ˈæmətʃər]

Adjective

doing something for pleasure, or done for pleasure, and not as a job

وابسته به دوستاران، منحصر به دوستاران

amateurish, not done or made well or with skill

ناشیانه، غیرحرفه ای، آماتور، بصورت آماتور

Synonyms

nonprofessional, lay, dilettante, incompetent, unable, cowboy, useless, incapable, insufficient, floundering, bungling, unfit, unfitted, inept, ineffectual, incapacitated, inexpert, skill-less, unskilful

Examples

Amateur athletic union

اتحادیه ورزشکاران آماتور

An amateur golfer

یک گلف باز آماتور

Amateur dramatics (=producing or acting in plays for pleasure)

نمایش پردازی آماتور (= تولید یا بازی در نمایشنامه برای لذت)

It was a very amateur performance.

اجرای بسیار ناشیانه ای بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>