دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته اول ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Annals

  [ˈænlz]

Noun

an official record of events or activities year by year; historical records

شرح وقایع سالیانه به ترتیب وقوع، سالنامه، رویدادنامه، تاریخ، تاریخچه، مدارک تاریخی

Synonyms

records, history, accounts, registers, journals, memorials, archives, chronicles

Examples

Annals of American history

مجله‌ی رویدادها و اخبار راجع به تاریخ امریکا، رویدادنامه‌های آمریکا

This event is unprecedented in the annals of military history.

این رویداد در تاریخ وقایع نظامی بی سابقه است.

His deeds went down in the annals of British history.

کارهای او در تاریخ بریتانیا ثبت شد.

She was remembered in the annals of the war.

او در تاریخ جنگ به یادگار ماند.

This is a historic day in the annals of the team.

این یک روز تاریخی در تاریخ این تیم است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>