دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و یک ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Anticipate

  [ænˈtɪsɪpeɪt]

Verb

look forward to; expect OR to expect something

چشم‌ انتظار بودن، انتظار داشتن‌، پیش بینی کردن

to see what might happen in the future and take action to prepare for it OR to think with pleasure and excitement about something that is going to happen

پیشگیری کردن، پیشدستی کردن، مشتاقانه در مورد چیزی فکر کردن که قرار است در آینده اتفاق بیوفتد

to do something before it can be done by somebody else

تقدم داشتن بر، جلو بودن

Synonyms

expect, predict, forecast, prepare for, look for, hope for, envisage, foresee, bank on, apprehend, foretell, think likely, count upon, await, look forward to, count the hours until, pre-empt, intercept, forestall, second-guess, beat (someone) to it

Examples

We anticipate a panic if the news is revealed to the public.

ما پیش‌ بینی‌ می‌کنیم‌ اگر خبر برای مردم فاش شود، دلهره و هراس ایجاد می‌کند.

Harriet anticipated the approach of the mailman with fright.

«هاریت‌» با وحشت‌ انتظار نزدیک‌ شدن پستچی‌ را می‌کشید.

With his weird powers, Lonnie was able to anticipate the ringing of the telephone.

«لونی‌» با قدرت های عجیب‌ خود می‌توانست‌ زنگ‌ زدن تلفن‌ را پیش‌ بینی‌ کند.

I anticipate a pleasant trip.

سفر خوشی را پیش بینی می‌کنم.

to anticipate an opponent's blows

ضربه‌های حریف را پیشگیری کردن

Anticipating her request, I prepared the tea in advance.

خواسته‌ی او را پیش بینی نموده و چای را از پیش آماده کردم.

Did the Vikings anticipate Columbus in discovering America?

آیا وایکینگ‌ها در کشف امریکا بر (کریستوف) کلمب تقدم داشتند؟

We eagerly anticipated the day we would leave school.

ما مشتاقانه منتظر روزی بودیم که مدرسه را ترک کنیم.

The more I anticipated arriving somewhere, the more disappointed I was.

هر چه بیشتر مشتاقانه منتظر بودم به جایی برسم، ناامیدتر شدم.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>