دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهل و دو ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Artless

  [ˈɑːrtləs]

Adjective

​simple, natural and honest

بی شایبه، بی آلایش، ساده دل، بی تصنع، طبیعی، معصوم، بی‌شیله پیله، بی‌تزویر

made without skill or art

فاقد هنر، بی هنر، ناشی

Synonyms

natural, simple, fair, frank, plain, pure, open, round, true, direct, genuine, humble, straightforward, sincere, honest, candid, unaffected, upfront, unpretentious, unadorned, dinkum, guileless, uncontrived, undesigning, unskilled, awkward, crude, primitive, rude, bungling, incompetent, clumsy, inept, untalented, maladroit

Antonyms

affected, artificial, unnatural, sophisticated, artistic, aesthetic, cunning, crafty, artful

Examples

The shepherd's artless simplicity

سادگی عاری از تصنع چوپان

Oh, stomach, artless and winding

ای شکم بی هنر پیچ پیچ

The artless sincerity of a young child

صداقت بی شیله پیله یک کودک خردسال

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>