دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Attract

  [əˈtrækt]

Verb

if you are attracted by something, it interests you and makes you want it; if you are attracted by somebody, you like or admire them

جذب کردن، به خود کشیدن، جلب کردن، گرایش داشتن

to have a sexual or romantic interest in somebody

دلکش بودن، دلربا بودن، دلبری کردن

to make somebody/something come somewhere or take part in something

شیفتن، جلب توجه کردن، مجذوب کردن

to make people have a particular reaction

جلب توجه کردن

Synonyms

allure, interest, draw, invite, persuade, engage, charm, appeal to, fascinate, win over, tempt, lure, induce, incline, seduce, entice, enchant, endear, lead on, coax, captivate, beguile, cajole, bewitch, decoy, inveigle, pull, catch (someone's) eye, magnetize

Antonyms

disgust, revolt, repel, repulse, put you off, turn you off, give you the creeps

Examples

The magnet attracted the iron particles.

آهنربا ذرات آهن‌ را جذب کرد.

Adventure was the thrill which attracted the famous mountain climber to the jagged peak.

ماجراجویی‌ هیجانی‌ بود که‌ کوهنورد مشهور را به‌ قله‌ی ناهموار کشانید.

A glimpse into the brightly colored room attracted the children’s attention.

نگاهی‌ به‌ داخل‌ اتاق رنگارنگ‌ توجه‌ بچه‌ها را جلب‌ کرد.

A magnet attracts iron.

آهنربا آهن را جذب می‌کند.

Light attracts moths.

نور پروانه را به سوی خود می‌کشد.

He is attracted by money.

او به پول گرایش دارد.

Sherry's smile attracted Manoochehr.

لبخند شری منوچهر را مجذوب کرد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>