دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سی و هفت ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Austere

  [ɔːˈstɪr]

Adjective

​(of a person) strict and serious in appearance and behavior

سختگیر، خشک، سخت رفتار، ترشرو، سخت، توام با صرفه‌جویی و سختگیری، شدید، شاق، زاهد منش، مرتاض منش، توام با ریاضت و سختی کشیدن

simple and plain; without any decorations

ساده، عاری از تزیین و تجمل، بی‌پیرایه

Synonyms

stern, hard, serious, cold, severe, formal, grave, strict, exacting, harsh, stiff, forbidding, grim, rigorous, solemn, stringent, inflexible, unrelenting, unfeeling, plain, simple, severe, spare, harsh, stark, bleak, subdued, economical, Spartan, unadorned, unornamented, ascetic, strict, continent, exacting, rigid, sober, economical, solemn, Spartan, unrelenting, self-disciplined, puritanical, chaste, strait-laced, abstemious, self-denying, abstinent

Antonyms

kindly, sweet, flexible, cheerful, indulgent, genial, affable, permissive, jovial, convivial, free-and-easy, comfortable, luxurious, indulgent, abandoned, loose, immoral, indulgent, permissive

Examples

An austere surrounding

محیط ساده و عاری از تجمل

A man of austere appearance

مردی با ظاهر سختگیر و مرتاض منش

Their clothes were always austere.

لباس هایشان همیشه ساده بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>