دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و چهار ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Authority

  [əˈθɔːrəti]

Noun

the power to give orders to people

صاحب اختیار، دارای حق (انجام کاری)، مختار

the power or right to do something

اختیار، صلاحیت، حق

official permission to do something

ماموریت، اجازه، اقتدار

the people or an organization who have the power to make decisions or who have a particular area of responsibility in a country or region

(جمع) مسئولان امور، متصدیان، ماموران مربوط

the power to influence people because they respect your knowledge or official position

تجربه و استادی، مهارت و پختگی، مرجعیت

a person with special knowledge

کارشناس، خبره، علامه، دانشمند، مرجع

Synonyms

powers that be, government, police, officials, the state, management, administration, the system, the Establishment, Big Brother, officialdom, prerogative, right, influence, might, force, power, control, charge, rule, government, weight, strength, direction, command, licence, privilege, warrant, say-so, sway, domination, jurisdiction, supremacy, dominion, ascendance, mana, expert, specialist, professional, master, ace, scholar, guru, buff, wizard, whizz, virtuoso, connoisseur, boffin, arbiter, hotshot, fundi

Antonyms

breach, break, disadvantage, inferiority, lack, lethargy, powerlessness, prohibition, subordination, weakness

Examples

No one should have the authority to dictate our career choice.

هیچ‌ کس‌ حق‌ ندارد که‌ انتخاب شغل‌ را به‌ ما تحمیل‌ کند.

Today a monarch does not have the authority he once enjoyed.

امروزه یک‌ پادشاه، اقتداری را که‌ زمانی‌ از آن برخوردار بود، ندارد

The Supreme Court is entrusted with the authority to interpret our Constitution.

مسئولیت‌ تفسیر قانون اساسی‌ ما، به‌ عهده ی دادگاه دیوان عالی‌ است‌.

He is an authority in botany.

او در گیاه‌شناسی صاحب نظر است.

The pianist's performance lacked authority.

اجرای برنامه توسط پیانو نواز فاقد مهارت و پختگی بود.

He decided to complain to the authorities.

او تصمیم گرفت به مسئولان امر شکایت کند.

Government authorities refused to comment.

مراجع دولتی از توضیح خودداری کردند.

A person in authority

شخصی که قدرت و حق انجام کاری را دارد

He has my authority to do it.

به او اجازه (و حق) داده‌ام که این کار را بکند.

He did not have the authority to let us in.

او مجاز نبود (حق نداشت) ما را راه بدهد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>