دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و شش ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Awkward

  [ˈɔːkwərd]

Adjective

making you feel embarrassed

ناجور، حجب آفرین، خجول و کمرو، خجل کننده

difficult to deal with

ناراحت کننده، ناخوشایند

not convenient OR difficult or dangerous because of its shape or design

بدساخت، سخت کاربرد، اسبابی که به کاربردنش سخت و ناراحت کننده باشد

not moving in an easy way; not comfortable

(در مورد حرکات و قیافه و هیکل) دست و پا چلفتی، چلفت، بی‌قواره، بدقواره، فرخج

Synonyms

embarrassing, difficult, compromising, sensitive, embarrassed, painful, distressing, delicate, uncomfortable, tricky, trying, humiliating, unpleasant, sticky, troublesome, perplexing, disconcerting, inconvenient, thorny, untimely, ill at ease, discomfiting, ticklish, inopportune, toe-curling, cringeworthy, difficult, troublesome, cumbersome, unwieldy, unmanageable, clunky, unhandy, clumsy, stiff, rude, blundering, coarse, bungling, lumbering, inept, unskilled, bumbling, unwieldy, ponderous, ungainly, gauche, gawky, uncouth, unrefined, artless, inelegant, uncoordinated, graceless, cack-handed, unpolished, clownish, oafish, inexpert, maladroit, ill-bred, all thumbs, ungraceful, skill-less, unskillful, butterfingered, unhandy, ham-fisted or ham-handed

Antonyms

comfortable, pleasant, easy, convenient, handy, graceful, skilful, adept, adroit, dexterous

Examples

Sally is very awkward in speaking to the class but quite relaxed with her own group of friends.

«سالی‌» هنگام صحبت‌ با افراد کلاس بسیار دست‌ و پاچلفتی‌ است‌ ولی‌ در جمع‌ دوستان خودش بسیار راحت‌ است‌.

The handle of this bulky suitcase has an awkward shape.

دسته‌ی این‌ چمدان بزرگ شکل‌ نامناسبی‌ دارد.

Slow down because this is an awkward corner to turn.

از سرعت‌ خود بکاهید زیرا این‌ گوشه‌ برای پیچیدن ناجور است‌.

He tried to dance, but he was too clumsy and awkward.

سعی کرد برقصد، اما بیش از حد دست و پا چلفتی و بی دست و پا بود.

Awkward behavior

رفتار شرمنده کننده

An awkward joke

شوخی نامناسب و خجل کننده

An awkward lawnmower

چمن زن بد قلق

I found myself in an awkward position.

خود را در موقعیت ناراحت کننده‌ای یافتم.

My situation between the two mutually hostile brothers was very awkward.

وضعیت من در میان آن دو برادری که به هم خصومت می‌ورزیدند بسیار حساس و مشکل بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>