دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس نوزدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Ban

  [bæn]

Noun

an official rule that says that something is not allowed AND an official decision that means a person is not allowed to do something or go somewhere for a period of time

منع، بازداری، ممنوعیت، غیرمجاز شناسی

Synonyms

disallowance, forbiddance, inhibition, interdiction, prohibition, proscription, taboo

Examples

The nuclear test ban treaty

قرارداد منع آزمایش‌های اتمی

There was no ban on smoking cigarettes.

منعی برای کشیدن سیگار وجود نداشت.

They have imposed a total ban on the import of seal skins.

آنها ممنوعیت کامل واردات پوست فوک را وضع کرده اند.

There are no plans to lift the ban on the sale of fireworks to children.

هیچ برنامه ای برای لغو ممنوعیت فروش وسایل آتش بازی به کودکان وجود ندارد.

They are calling for a blanket ban (= complete ban) on the use of phones while driving.

آنها خواستار ممنوعیت کامل استفاده از تلفن در هنگام رانندگی هستند.

Ban

  [bæn]

Verb

prohibit; forbid OR to decide or say officially that something is not allowed AND to order somebody not to do something, go somewhere, etc., especially officially

قدغن کردن، منع کردن، ممنوع کردن، بازداری کردن

Synonyms

prohibit, black, bar, block, restrict, veto, forbid, boycott, suppress, outlaw, banish, disallow, proscribe, debar, blackball, interdict, criminalize

Antonyms

let, allow, approve, enable, permit, sanction, authorize

Examples

The group unanimously voted to ban all people who were under six feet.

گروه به‌ اتفاق آراء تصمیم‌ گرفت‌ که‌ تمامی‌ افراد زیر شش‌ فوت را ممنوع کند.

Health officials are trying to expand their field in order to ban cigarette advertising from newspapers and magazines.

مسئولین‌ بهداشت‌ در تلاشند دامنه‌ی فعالیتشان را گسترش دهند تا تبلیغات سیگار را در روزنامه‌ها و مجلات ممنوع کنند.

I want to ban all outsiders from our discussion on security.

می‌خواهم‌ تمامی‌ افراد متفرقه‌ را از بحث‌ پیرامون امنیت‌ منع‌ کنم‌.

Banned books

کتاب‌های ممنوعه

They banned that movie.

آن فیلم را ممنوع کردند.

The banning of dogs from public parks

قدغن کردن آوردن سگ به پارک‌های عمومی

To ban someone from leaving the country

کسی را ممنوع الخروج کردن

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>