دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سوم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Blend

  [blend]

Noun

a mixture of different types of the same thing OR a pleasant or useful combination of different things

آمیزه، مخلوط، آمیختگی، اختلاط و امتزاج، گمیزه، یکی کردن، یکدست کردن

Synonyms

mixture, cross, mix, combination, compound, brew, composite, union, fusion, synthesis, alloy, medley, concoction, amalgam, amalgamation, meld, mélange, conglomeration, admixture

Examples

A careful blend of fine products will result in delicious food.

ترکیب‌ دقیقی‌ از فرآوردههاي خوب به‌ غذایی‌ خوشمزه منجر می‌شود.

A blend of various races

اختلاطی از نژادهای گوناگون

That particular blend of coffee is made from two or three different kinds of coffee beans.

آن آمیزه‌ی مخصوص قهوه از دو یا سه نوع قهوه‌ی مختلف تشکیل می‌شود.

Blend

  [blend]

Verb

to mix two or more substances together OR to form a mixture with something

آمیختن، مخلوط کردن، قاطی کردن، شیوانیدن، شیویدن، سرشتن، یکدست کردن یا شدن

to combine with something in an attractive or effective way; to combine something in this way

به هم خوردن، به هم آمدن، (در مورد رنگ‌ها) با هم جور بودن

Synonyms

mix, join, combine, compound, incorporate, merge, put together, fuse, unite, mingle, alloy, synthesize, amalgamate, interweave, coalesce, intermingle, meld, intermix, commingle, commix, go well, match, fit, suit, go with, correspond, complement, coordinate, tone in, harmonize, cohere

Examples

The colors of the rainbow blend into one another.

رنگ‌های رنگین‌ کمان با یکدیگر ترکیب‌ می‌شوند.

When Jose blends the potatoes together, they come out very smooth.

وقتی‌ که‌ «جوز» سیب‌‌زمینی‌ها را با هم‌ مخلوط می‌کند، خیلی‌ نرم می‌شوند.

He blended two different kinds of tea.

او دو نوع چای را آمیخت.

Blend the butter and sugar together!

شکر را با کره مخلوط کن!

A blended whisky

ویسکی مخلوط

Green results from blending blue and yellow.

از آمیختن آبی و زرد رنگ سبز به وجود می‌آید.

He doesn't blend well with other students.

با شاگردان دیگر خوب نمی‌جوشد.

The color of the flowers blended beautifully with the tablecloth and the dishes.

رنگ گل‌ها با رنگ رومیزی و ظرف‌ها آمیزه‌ی زیبایی به وجود آورده بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>