دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس چهاردهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Brawl

  [brɔːl]

Noun

a noisy quarrel or fight OR a noisy and violent fight involving a group of people, usually in a public place

بحث‌ یا جنگ‌ پر سر و صدا، کتک کاری پر سر و صدا، زد و خورد و جنجال، بزن بزن

Synonyms

fight, battle, row, clash, disorder, scrap, fray, squabble, wrangle, skirmish, scuffle, punch-up, free-for-all, fracas, altercation, rumpus, broil, tumult, affray, shindig, donnybrook, ruckus, scrimmage, shindy, bagarre, melee or mêlée

Antonyms

agreement, calm, harmony, peace, order

Examples

The journalist covered all the details of the brawl in the park.

روزنامه‌ نگار تمام جزئیات دعوا و مرافعه‌ی داخل‌ پارک را پوشش‌ خبری داد.

Larry dreaded a brawl with his father over finding a job.

«لاری» از بحث‌ با پدرش بر سر یافتن‌ کار وحشت‌ داشت‌.

What started out as a polite discussion soon became a violent brawl.

آنچه‌ که‌ به‌ عنوان بحثی‌ مؤدبانه‌ آغاز شد، خیلی‌ زود به‌ نزاعی‌ شدید تبدیل‌ شد.

Three of his front teeth were knocked out in a brawl.

در یک زد و خورد سه دندان جلوش کنده شد.

Brawl

  [brɔːl]

Verb

​to take part in a noisy and violent fight, usually in a public place

(با سر و صدا) کتک کاری کردن، زد و خورد کردن، کشمکش و جنجال کردن

Synonyms

broil, caterwaul, row, wrangle

Examples

In that square the roughnecks brawled every night.

در آن میدان، هر شب لات‌ها کشمکش و جنجال می‌کردند.

Fans brawled outside the stadium.

هواداران بیرون استادیوم کتک کاری کردند.

Now he just brawls with the bad guys.

حالا او فقط با بچه های بد دعوا می کند.

They were arrested for brawling in the street.

آنها به دلیل کتک کاری در خیابان دستگیر شدند.

Her only daughter, the apple of her eye, had been brawling in the street.

تنها دخترش، نور چشمانش، در خیابان در حال دعوا کردن بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>