دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سوم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Bristle

  [ˈbrɪsl]

Noun

a short stiff hair

(حیوان یا گیاه) موی کوتاه و زبر، ته‌ریش، زبره، کاسموی، موی زبر خوک (که از آن ماهوت پاک‌کن و قلم‌مو و غیره می‌سازند)

one of the short stiff hairs or wires in a brush

موی مصنوعی (مسواک و فرچه و غیره)، ، موی قلم‌مو (و فرچه و ماهوت پاک‌کن و غیره)، سیخول

Synonyms

hair, spine, thorn, whisker, barb, stubble, prickle, point, spur, needle, spike

Examples

That creature has a short tail covered with bristles.

آن جاندار دمی کوتاه و پوشیده از موی زبر دارد.

In the past, they used to make toothbrushes out of animal bristle.

در گذشته مسواک را از موی زبر حیوان درست می‌کردند.

The bristles on his chin

موهای روی چانه اش

Bristle

  [ˈbrɪsl]

Verb

to suddenly become very annoyed or offended at what somebody says or does

حالت خشمگین و تدافعی به خود گرفتن، آماده جنگ شدن، به خشم آمدن

(of an animal’s fur) to stand up on the back and neck because the animal is frightened or angry

(مثل موی زبر حیوان) شق ایستادن، سیخ شدن، راست شدن یا کردن (موی)، براق شدن یا کردن (در اثر خشم یا ترس)

Synonyms

stand up, rise, prickle, stand on end, horripilate, be angry, rage, seethe, flare up, bridle, see red, be infuriated, spit, go ballistic, be maddened, wig out, get your dander up, abound, crawl, be alive, hum, swarm, teem, be thick

Examples

Akbar bristled, saying...

اکبر به خشم آمد و گفت...

His lies made her bristle with rage.

دروغ‌هایش او را از عصبانیت برانگیخته کرد.

The more your manager pours praise and perks upon you, the more your friends will bristle.

هرچه مدیرتان بیشتر از شما تمجید و ستایش کند، دوستانتان بیشتر به خشم خواهند آمد.

John pushed back his chair, bristling with rage.

جان صندلی اش را به عقب هل داد درحالی که از عصبانیت برانگیخته شده بود.

He bristled at her rudeness.

از گستاخی او به خشم آمد.

The cat bristled and arched its back.

گربه براق شد و پشت خود را کوژ کرد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>