دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس پنجم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Burden

  [ˈbɜːrdn]

Noun

a duty, responsibility, etc. that causes worry, difficulty or hard work

(مجازی) بار غصه یا مسئولیت (و غیره)، سربار

a heavy load that is difficult to carry

بار، آنچه حمل شود، محموله

Synonyms

trouble, care, worry, trial, weight, responsibility, stress, strain, anxiety, sorrow, grievance, affliction, onus, albatross, millstone, encumbrance, load, weight, pack, bundle, cargo, freight, bale, consignment, encumbrance, charge

Examples

The burden of the country’s safety is in the hands of the President.

بار امنیت‌ کشور در دستان رئیس‌ جمهور است‌.

Irma found the enormous box too much of a burden.

«ایرما» دریافت‌ که‌ جعبه‌ بزرگ برای او بار سنگینی‌ است‌.

Ricky carried the burden throughout his college career.

«ریکی‌» بار مسئولیت‌ را درطول دوران دانشجویی‌ به‌ دوش کشید.

The burden of proof

مسئولیت اثبات ادعا

The burden of responsibility

بار مسئولیت

In order to relieve the burden on the hospital staff

به منظور سبک کردن بار کارکنان بیمارستان

They used to force slaves to carry heavy burdens.

بردگان را مجبور می‌کردند بارهای سنگینی را حمل کنند.

Burden

  [ˈbɜːrdn]

Verb

to give somebody a duty, responsibility, etc. that causes worry, difficulty or hard work

سربار شدن، بار کسی را افزودن، مزاحم شدن

Synonyms

charge, cumber, encumber, freight, lade, load, saddle, tax, weight

Examples

Burdened with

زیر بار، تحت فشار (مسئولیت و غیره)، در اندیشه‌ی

He was burdened with endless paperwork.

گرفتار کارهای دفتری تمام نشدنی شده بود.

I don't want to burden you with my problems.

نمی‌خواهم بار مشکلات خود را به دوش شما بیاندازم.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>