دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و پنج ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Calamity

  [kəˈlæməti]

Noun

a great misfortune; serious trouble OR an event that causes great damage to people’s lives, property, etc.

بدبختی‌ بزرگ، مشکل‌ جدی، بلا، آدرنگ، فاجعه، نکبت، مصیبت، رزیئه، فلاکت

Synonyms

disaster, tragedy, ruin, distress, reverse of fortune, hardship, catastrophe, woe, misfortune, downfall, adversity, scourge, mishap, affliction, trial, tribulation, misadventure, cataclysm, wretchedness, mischance

Antonyms

help, benefit, advantage, blessing, good luck, boon, good fortune

Examples

Failure in one test should not be regarded as a calamity.

شکست‌ در یک‌ امتحان را نباید یک‌ فاجعه‌ تلقی‌ کرد.

The death of her husband was a calamity which left Mrs. Marlowe numb

مرگ شوهر خانم‌ «مارلو» فاجعه‌ای بود که‌ او را بهت‌ زده کرد.

What is more dismal than one calamity following upon the heels of another?

چه‌ چیز غم‌ انگیزتر از این‌ است‌ که‌ بدبختی‌ یکی‌ پس‌ از دیگری بر کسی‌ حادث شود.

A calamity called earthquake

مصیبتی به نام زلزله

The Mongol invasion was a great calamity.

هجوم مغولان فاجعه‌ی عظیمی بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>