دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهل و چهار ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Canard

  [ˈkænɑːrd]

Noun

​a false report or piece of news

اکاذیب، شایعات تهمت‌آمیز، اراجیف، ترهات، خبردروغ

Synonyms

cock-and-bull story, falsehood, falsity, fib, fiction, inveracity, lie, misrepresentation, misstatement, prevarication, story, tale, untruth, fish story, tall tale, whopper

Examples

This canard was started by William Herndon.

این خبر دروغ توسط "ویلیام هرندون" آغاز شد.

That canard was proved to be true later.

بعداً صحت آن شایعه تهمت آمیز ثابت شد.

In other words, the whole idea of globalization was a canard.

به عبارت دیگر، کل ایده جهانی شدن یک خبر کذب و اراجیف بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>