دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهل ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Cant

  [kænt]

Noun

​statements, especially about moral or religious issues, that are not sincere and that you cannot trust

کلام غیر صادقانه که از روی عادت یا سنت ذکر بشود، حرف عاری از خلوص نیت، (زبان خودمانی و سری دزدان و گدایان و غیره) زبان زرگری، زبان لاتی، گویش صنفی، زبان‌واره

Synonyms

hypocrisy, pretense, lip service, humbug, insincerity, pretentiousness, sanctimoniousness, pious platitudes, affected piety, sham holiness, jargon, slang, vernacular, patter, lingo, argot

Examples

His speech was full of hypocritical cant.

نطق او پر بود از حرف‌های پوچ و عوام فریبانه.

The lawyers used a cant that was not comprehensible to me.

وکلای دادگستری زبان ویژه‌ای به کار می‌بردند که برایم قابل فهم نبود.

His speech was full of political, social and religious cant.

سخنرانی او پر از حرف های پوچ و غیر صادقانه سیاسی، اجتماعی و مذهبی بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>