دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس شانزدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Capacity

  [kəˈpæsəti]

Noun

amount of room or space inside; largest amount that can be held by a container OR the number of things or people that a container or space can hold

مقدار جا یا فضای داخل‌، بیشترین‌ مقداری که‌ یک‌ ظرف می‌تواند بگیرد، ظرفیت‌، گنجایش، گنجایی، گنج، خورند، اندوزش، جا، انبارش، آبشخور، حداکثر ظرفیت، بیشین گنج، بیشین گنجایی

the ability to understand or to do something

گنجایش فکری، استعداد، لیاقت، کارآیی، توانش، توانایی

the official position or function that somebody has

در مقام، به عنوان، سمت

the quantity that a factory, machine, etc. can produce AND the size or power of a piece of equipment, especially the engine of a vehicle

توان فرآوری، قدرت تولید

Synonyms

ability, power, strength, facility, gift, intelligence, efficiency, genius, faculty, capability, forte, readiness, aptitude, aptness, competence or competency, size, room, range, space, volume, extent, dimensions, scope, magnitude, compass, amplitude, function, position, role, post, appointment, province, sphere, service, office

Examples

A sign in the elevator stated that its capacity was 1100 pounds.

علامت‌ موجود در آسانسور بیان می‌کرد که‌ ظرفیت‌ آن ١١٠٠ پوند است‌.

The gasoline capsule had a capacity of 500 gallons.

ظرفیت‌ کپسول بنزین‌ ٥٠٠ گالن‌ بود.

So well-liked was the prominent speaker that the auditorium was filled to capacity when he began his lecture.

سخنران برجسته‌ بقدری پرطرفدار بود که‌ وقتی‌ سخنرانی‌اش را شروع کرد ظرفیت‌ تالار پرشد.

The airplane was filled to capacity.

هواپیما کاملا پر بود.

She has the capacity to learn fast.

او توانایی آن را دارد که تند یاد بگیرد.

He does not have the capacity for this job.

او لیاقت این کار را ندارد.

What is the capacity of this oil tanker?

گنجایی این نفتکش چقدر است؟

This bus has a capacity of thirty passengers.

این اتوبوس گنجایش سی سرنشین را دارد.

A water tank with a capacity of ten thousand gallons

آب انباری به ظرفیت ده هزار گالن

I attended the meeting in the capacity of an advisor.

در گردهمایی به عنوان رایزن حضور یافتم.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>