دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس نهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Century

  [ˈsentʃəri]

Noun

a period of 100 years AND any of the periods of 100 years before or after the birth of Christ

یکصد سال ، قرن، سده، صد سال

Synonyms

100, hundred, one C

Examples

George Washington lived in the eighteenth century.

«جرج واشنگتن‌» در قرن هیجدهم‌ زندگی‌ می‌کرد.

The United States is more than two centuries old.

ایالات متحده، بیش‌ از دو قرن قدمت‌ دارد.

Many prominent men have been born in this century.

بسیاری از مردان مشهور در این‌ قرن متولد شده اند.

The second century B.C.

قرن دوم پیش از میلاد

A book written centuries ago

کتابی که قرن‌ها پیش نوشته شده

The twentieth century started in 1900.

قرن بیستم از سال ۱۹۰۰ آغاز شد.

His specialty is sixteenth century literature.

ویژه گری (تخصص) او ادبیات سده‌ی شانزدهم است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>