دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و هشت ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Charity

  [ˈtʃærəti]

Noun

an organization that gives money, goods, or help to people who are poor, sick etc AND charity organizations in general

بنیاد نیکوکاری، موسسه‌ی خیریه

money or gifts given to help people who are poor, sick etc

صدقه، (جمع) خیرات، اعانه، سخاوت (در دادن پول به فقیران)، دهش، دهشمندی

kind behavior and sympathy towards other people, especially when you are judging them

نیکوکاری، مهر، محبت، حسن نیت، نیک اندیشی، نیکخواهی، احسان، گذشت (از تقصیر و گناه دیگران)، رحمت، اغماض، چشم پوشی، سعه‌ی صدر

Synonyms

charitable organization, fund, movement, trust, endowment, donations, help, relief, gift, contributions, assistance, hand-out, philanthropy, alms-giving, benefaction, largesse or largess, kindness, love, pity, humanity, affection, goodness, goodwill, compassion, generosity, indulgence, bounty, altruism, benevolence, fellow feeling, benignity, bountifulness, tenderheartedness

Antonyms

selfishness, meanness, stinginess, miserliness, hatred, intolerance, malice, ill will

Examples

A free hospital is a noble charity.

یک‌ بیمارستان رایگان، انجمن‌ خیریه‌ شریفی‌ می‌باشد.

The entire community is the beneficiary of Henry’s charity.

تمام جامعه‌ از انجمن‌ خیریه‌ی «هنری» ذینفع‌ هستند.

The hired hand was too proud to accept help or charity.

خدمتکار مغرور تر از آن بود که‌ کمک‌ یا صدقه‌ بپذیرد.

He left his belongings to local charities.

او دارایی خود را برای سازمان‌های خیریه‌ی محلی به جای گذاشت.

She had enough charity to forgive her husband's killers.

او آن قدر گذشت داشت که قاتلان شوهرش را بخشید.

The widow and her baby depended on the charity of their neighbors.

بیوه زن و فرزند نوزاد او متکی به احسان همسایگان بودند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>