دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و چهار ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Coeducational

  [ˌkəʊ edʒuˈkeɪʃənl]

Adjective

having to do with educating both sexes in the same school OR (of a school or an educational system) where girls and boys are taught together

مربوط به‌ آموزش هر دو جنس‌ در یک‌ مدرسه‌، مختلط‌ (مدرسه ای که در آن دختر و پسر با هم درس میخوانند)

Synonyms

co-ed

Examples

There has been a massive shift to coeducational schools.

دگرگونی‌ عظیمی‌ در مدارس مختلط‌ به‌ وجود آمده است‌.

Coeducational institutions, once thought to have a disruptive effect, have been found to be beneficial.

مؤسسات آموزشی‌ مختلط‌ که‌ زمانی‌ تصور می‌شد تأثیر مختل‌ کننده ای دارند مشخص‌ شده است‌ که‌ سودمند هستند.

In choosing a college, Ned leans toward schools which are coeducational.

«ند» برای انتخاب دانشگاه، به‌ دانشکده هایی‌ گرایش‌ دارد که‌ مختلط‌ هستند.

The school has now made the decision to go fully co-educational.

مدرسه در حال حاضر تصمیم گرفته است که به طور کامل آموزش مختلط شود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>