دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و نه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Coincide

  [ˌkəʊɪnˈsaɪd]

Verb

(of two or more events) to take place at the same time

در یک زمان روی دادن، مصادف شدن با، مقارن بودن، همزمان بودن با

(of ideas, opinions, etc.) to be the same or very similar

(کاملا) یکجور بودن، همسان بودن، توافق داشتن، با هم خواندن، وفق داشتن، سازگار بودن

(of objects or places) to meet; to share the same space

(از نظر شکل و مکان و وسعت کاملا) منطبق بودن، همانند بودن

Synonyms

occur simultaneously, coexist, synchronize, be concurrent, agree, match, accord, square, correspond, tally, concur, harmonize

Antonyms

part, separate, divide, differ, disagree, contradict, diverge, be inconsistent, be unlike

Examples

If these triangles were placed one on top of the other, they would coincide.

اگر این‌ مثلث‌ها روی یکدیگر قرار داده شوند، بر هم‌ منطبق‌ می‌شوند.

Because Pete’s and Jim's working hours coincide, and they live in the same vicinity, they depart from their homes at the same time.

چون که‌ ساعات کاری «پیت‌» و «جیم‌» هم‌ زمان است‌ و در همسایگی‌ هم‌ زندگی‌ می‌کنند، هر دو همزمان خانه‌هایشان را ترک می‌کنند.

My verdict on the film coincides with Adele’s.

رأی من‌ درباره ی فیلم‌ با رأی «آدله‌» مطابقت‌ دارد.

Our interests coincide.

علایق ما شبیه است.

Our arrival coincided with her departure.

ورود ما با عزیمت او همزمان بود.

This year Norooz coincides with a day of martyrdom.

امسال نوروز با یک روز شهادت مصادف شده است.

The political ideas of that (married) couple coincide completely.

عقاید سیاسی آن زن و شوهر کاملا متوافق‌اند.

Khoozestan's western boundary coincides with Arvand Rood's course.

مرز غربی خوزستان منطبق با کرانه‌ی اروندرود است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>