دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و نه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Commend

  [kəˈmend]

Verb

to praise somebody/something, especially publicly

ستودن، تعریف کردن از، مورد ستایش قرار دادن

to recommend somebody/something to somebody AND if something commends itself to somebody, they approve of it

توصیه کردن، تایید کردن

to give somebody/something to somebody in order to be taken care of

سپردن به

Synonyms

praise, acclaim, applaud, compliment, extol, approve, big up, eulogize, speak highly of, recommend, suggest, approve, advocate, endorse, vouch for, put in a good word for, entrust, deliver, commit, yield, hand over, confide, consign

Antonyms

attack, knock, blast, condemn, slam, flame, denounce, put down, criticize, disapprove, censure, tear into, diss, lambast(e), keep, withdraw, retain, withhold, hold back, keep back

Examples

Everyone commended the mayor’s thrifty suggestion.

همه‌ پیشنهاد صرفه‌ جویانه‌ی شهردار را ستودند.

Florence commended the baby to her aunt’s care.

«فلورانس‌» مراقبت‌ بچه‌ را به‌ عمه‌اش واگذار کرد.

The truth is that we all like to be commended for good work.

واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ همه‌ی ما دوست‌ داریم‌ بخاطر کارهای خوب مورد ستایش‌ قرار گیریم‌.

Everyone commended his courage.

همه شجاعت او را ستودند.

He commended our project warmly.

او با گرمی طرح ما را مورد تایید قرار داد.

I commend myself to you, o, God!

خود را به تو می‌سپارم ای خدا!

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>