دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سی و شش ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Compassion

  [kəmˈpæʃn]

Noun

a strong feeling of sympathy for people or animals who are suffering and a desire to help them

همدردی، شفقت، دلسوزی، ترحم، رحم

Synonyms

sympathy, understanding, charity, pity, humanity, mercy, heart, quarter, sorrow, kindness, tenderness, condolence, clemency, commiseration, fellow feeling, soft-heartedness, tender-heartedness

Antonyms

indifference, apathy, unconcern, mercilessness, cold-heartedness

Examples

The old woman's bereavement aroused everyone's compassion.

داغداری پیرزن ترحم همه را برانگیخت.

In an overworked doctor, feelings of compassion are soon lost.

وقتی یک پزشک بیش از حد کار می کند، خیلی زود احساس شفقتش از بین می رود.

She was known as a hard woman with no compassion, no emotion.

او به عنوان یک زن سرسخت و بدون شفقت و احساس شناخته می شد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>