دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته اول ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Compound

  [ˈkɑːmpaʊnd]

Noun

a thing consisting of two or more separate things combined together AND a substance formed by a chemical reaction of two or more elements in fixed amounts relative to each other

(مخلوطی از چند چیز که ماهیت اولیه‌ی خود را از دست می‌دهند - در مقابل mixture یا مخلوطی که اجزای آن خواص اولیه خود را حفظ می‌کنند) ترکیب، آمیزه

a noun, an adjective or a verb made of two or more words or parts of words, written as one or more words, or joined by a hyphen. Travel agent, dark-haired and bathroom are all compounds.

(زبان شناسی) واژه‌ی مرکب، همکرد

an area surrounded by a fence or wall in which a factory or other group of buildings stands

محوطه (دارای یک یا چند ساختمان)، حصار

Synonyms

combination, composite, conjugation, unification, union, unity

Examples

A chemical compound

ترکیب شیمیایی

A compound of nationalism and expansionism

آمیزه‌ای از میهن دوستی و توسعه طلبی

The prison compound was surrounded by barbed wire.

محوطه‌ی زندان با سیم خاردار محصور شده بود.

Compound

  [ˈkɑːmpaʊnd]

Adjective

formed of two or more parts

مرکب، همنهشته، سرشته، آویخته، دارای دو یا چند بخش

Synonyms

complex, composite

Examples

A butterfly has compound eyes

پروانه دارای چشمان مرکب است.

A compound adjective, such as fair-skinned

صفت مرکب، مانند پوست روشن

A compound sentence contains two or more clauses.

یک جمله مرکب شامل دو یا چند بند است.

Compound

  [kəmˈpaʊnd]

Verb

to make something bad become even worse by causing further damage or problems

وخیم‌تر کردن، تشدید کردن، بدتر کردن

to be formed from something

مرکب بودن از، متشکل بودن از، هم‌نهاد بودن

to mix something together

ترکیب کردن، آمیختن، همنهشتن، همهشتن، سرشتن، هم‌نهاد کردن

to pay or charge interest on an amount of money that includes any interest already earned or charged

(بانکداری - بهره‌ی پول و بهره‌ی متعلق به بهره‌ی آن را) حساب کردن

Synonyms

intensify, add to, complicate, worsen, heighten, exacerbate, aggravate, magnify, augment, add insult to injury, combine, unite, mix, blend, fuse, mingle, synthesize, concoct, amalgamate, coalesce, intermingle, meld

Antonyms

moderate, modify, decrease, lessen, minimize, part, divide, segregate

Examples

To compound various elements

عوامل مختلف را با هم ترکیب کردن

To compound a problem

مسئله‌ای را بدتر کردن

He compounded his misfortune by losing his car key.

با گم کردن کلید ماشین، بد بیاری خود را تشدید کرد.

Helmut’s problems were compounded by his lack of concentration.

مشکلات «هلموت» با عدم تمرکز او تشدید شد.

He compounded the offence by calling his opponents liars.

او با دروغگو خواندن مخالفان خود، آن جرم را تشدید کرد.

The problems were compounded by severe food shortages.

این مشکلات با کمبود شدید مواد غذایی تشدید شد.

Interest is compounded semiannually.

بهره‌ی مرکب هرسال دوبار محاسبه می‌شود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>