دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ واژه‌های ۱۱۰۰ درس ششم ۵۰۴ هفته یازدهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Comprehensive

  [ˌkɑːmprɪˈhensɪv]

Noun

an examination of extensive coverage given to measure a student's general progress, proficiency in their major field of study, or the like.

(معمولا جمع) آزمون نهایی دوره‌های فوق‌لیسانس یا دکترا

Synonyms

comp, comprehensive examination, exam, examination, test

Examples

He's studying hard for his comprehensives.

او دارد شدیدا برای امتحان جامع میخواند.

My daughter Julie will take her M.A. comprehensives in May.

دخترم جولی امتحانات جامع کارشناسی ارشد خود را در ماه مه خواهد داد.

Comprehensive

  [ˌkɑːmprɪˈhensɪv]

Adjective

including much; covering completely OR including all, or almost all, the items, details, facts, information, etc., that may be involved

جامع، فراگیر، مبسوط، گسترده، مفصل

(of education) designed for students of all abilities in the same school OR comprehending or thoroughly understanding with one's mind; having an extensive mental range or grasp, as of a particular subject or many subjects

با فهم، قادر به درک چیزی، فهیم، دانا

Synonyms

broad, full, complete, wide, catholic, sweeping, extensive, blanket, umbrella, thorough, inclusive, exhaustive, all-inclusive, all-embracing, overarching, encyclopedic

Antonyms

limited, specific, narrow, restricted, specialized, incomplete

Examples

After a comprehensive exam, my doctor said I was in good condition.

بعد از یک‌ معاینه‌ جامع‌، دکتر به‌ من‌ گفت‌ وضعیت‌ خوبی‌ دارم.

The engineer gave our house a thorough, comprehensive check-up before my father bought it.

قبل‌ از اینکه‌ پدرم خانه‌ را بخرد، مهندس یک‌ بازرسی‌ کامل‌ و جامع‌ از آن به‌ عمل‌ آورد.

Mrs. Silver wanted us to do a comprehensive study of Edgar Allan Poe.

خانم‌ «سیلور» از ما خواست‌ که‌ بررسی‌ جامعی‌ درباره «ادگار آلن‌ پو» انجام دهیم‌.

A comprehensive history of America

تاریخ مبسوط امریکا

A comprehensive study

یک مطالعه جامع

A comprehensive list of addresses

فهرست جامعی از آدرس ها

Comprehensive insurance (= covering all risks)

بیمه جامع (= پوشش کلیه خطرات)

She has had a comprehensive training in the field of computers.

او در زمینه‌ی کامپیوتر آموزش گسترده‌ای دیده است.

A comprehensive student of racial affairs

یک پژوهشگر دانا در امور نژادی

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>