دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس دوم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Conceal

  [kənˈsiːl]

Verb

to hide somebody/something

پنهان کردن، مخفی کردن، نهفتن، قایم کردن، گم زدن، آبشتن، نهنبیدن، افشانکردن، سری نگهداشتن، پرده پوشی کردن، مستور داشتن، کتمان کردن

Synonyms

bury, camouflage, cloak, cover, cover up, disguise, harbor, hide, lurk, mask, obscure, stash, stow, wrap

Antonyms

disregard, ignore, reveal, uncover, unwrap, fill

Examples

Tris could not conceal his love for Gloria.

«تریس‌» نتوانست‌ عشقش‌ به‌ «گلوریا» را پنهان کند.

Count Dracula concealed the corpse in his castle.

«کنت‌ دراکولا» جنازه را در قلعه‌اش پنهان کرد.

The money was so cleverly concealed that we were forced to abandon our search for it.

پول‌ها آنقدر ماهرانه‌ پنهان شده بود که‌ مجبور شدیم‌ از جستجو برای آن دست‌ بکشیم‌.

he tried to conceal his real identity.

او کوشید هویت واقعی خود را پنهان کند.

he was carrying a concealed weapon.

او سلاح نهفته‌ای را با خود حمل می‌کرد.

he concealed his hostility in order to be able to strike better.

او دشمنی خود را مخفی می‌کرد تا بتواند بهتر ضربه بزند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>