دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و یک ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Confine

  [kənˈfaɪn]

Noun

Usually confines. a boundary or bound; limit; border; frontier

(معمولا جمع) مرز، حد، جای محصور، محدوده

Synonyms

bound, end, limit

Examples

The confines of the park

حدود و ثغور پارک

Within the confines of the university

در محدوده‌ی دانشگاه

Beyond the confines of human knowledge

آن سوی مرزهای دانش بشری

Confine

  [kənˈfaɪn]

Verb

to keep somebody/something inside the limits of a particular activity, subject, area, etc.

محدود کردن، منحصر کردن

to have to stay in bed, in a wheelchair, etc. AND to keep a person or an animal in a small or closed space

(بیمارستان) بستری کردن، زندانی کردن، توقیف کردن

Synonyms

imprison, enclose, shut up, intern, incarcerate, circumscribe, hem in, immure, keep, cage, restrict, limit

Examples

The fugitive was caught and confined to jail for another two years.

فراری دستگیر شد و دو سال دیگر در زندان محبوس گردید.

A virus that was circulating in the area confined AI to his house.

ویروسی‌ که‌ در منطقه‌ منتشر شده بود، «آل» را در خانه‌اش حبس‌ کرد.

Polio confined President Roosevelt to a wheelchair.

فلج‌ اطفال رئیس‌ جمهور «روزولت‌» را در یک‌ صندلی‌ چرخ دار حبس‌ نمود.

To confine oneself with ...

خود را به ... محدود کردن

Confine your talk to ten minutes.

صحبت خود را به ده دقیقه محدود کن.

Their report is not just confined to economic matters.

گزارش آنها تنها به امور اقتصادی منحصر نیست.

He was confined to bed for two weeks.

او را دو هفته بستری کردند.

They had confined the lions in small cages.

شیرها را در قفس‌های کوچک محبوس کرده بودند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>