دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و یک ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Confirm

  [kənˈfɜːrm]

Verb

prove to be true or correct; make certain OR to state or show that something is definitely true or correct, especially by providing evidence

اثبات اینکه‌ چیزی درست‌ یا صحیح‌ است‌، اطمینان دادن، تایید کردن، تصدیق کردن، درست پنداشتن

to make a position, an agreement, etc. more definite or official; to establish somebody / something clearly

تصویب کردن، صحه گذاشتن بر

​to make somebody feel or believe something even more strongly

صدق چیزی را اثبات کردن، به ثبوت رساندن، اطمینان حاصل کردن

to perform the Christian or Jewish ceremony of confirmation

(کلیسا - طی مراسم رسمی) به عضویت پذیرفتن، نوکیش کردن، (از نظر مذهبی) بالغ و مکلف اعلام کردن

Synonyms

prove, support, establish, back up, verify, validate, bear out, substantiate, corroborate, authenticate, affirm, state, declare, assert, testify, pronounce, certify, attest, aver, avouch, ratify, establish, approve, sanction, endorse, authorize, certify, validate, authenticate

Examples

The way Victor talked back to his mother confirmed that he was defiant.

آنطور که‌ «ویکتور» جواب مادرش را می‌داد، تأیید می‌کرد که‌ او آدم سرکشی‌ است‌.

A probe of the criminal’s background confirmed that he had been in jail numerous times.

بررسی‌ پیشینه‌ی مجرم نشان می‌داد که‌ دفعات متعددی در زندان بوده است‌.

Years of research confirmed the theory that smoking is harmful.

سال ها تحقیق‌ این‌ نظریه‌ را تأیید کرد که‌ سیگار کشیدن مضر است‌.

My suspicion was confirmed.

سوظن من درست درآمد.

The parliament confirmed his appointment.

مجلس انتصاب او راتصویب کرد.

He was confirmed in a small Catholic church.

او در یک کلیسای کوچک کاتولیک به عضویت درآمد.

He confirmed the rumors about his resignation.

او شایعات مربوط به استعفای خود راتایید کرد.

They looked around to confirm that they were alone.

آنها به اطراف نگاه کردند تا مطمئن شوند که تنها هستند.

What you said confirms me in my view that he should not be hired.

آنچه که شما گفتید نظر مرا در مورد عدم استخدام او استوارتر می‌کند.

You must confirm your reservation forty-eight hours before your flight.

باید چهل و هشت ساعت قبل از پرواز پیش گزین (رزرواسیون) خود را تایید کنید.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>