دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته یازدهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Conjecture

  [kənˈdʒektʃər]

Noun

an opinion or idea that is not based on definite knowledge and is formed by guessing

برداشت سطحی (برمبنای مدارک و اطلاعات ناکافی و حدسیات)، گمان، حدس، وهم

Synonyms

guess, theory, fancy, notion, speculation, assumption, hypothesis, inference, presumption, surmise, theorizing, guesswork, supposition, shot in the dark, guesstimate

Examples

An article full of conjectures

مقاله‌ای مملو از حدسیات

Political ideas based on conjectures

عقاید سیاسی مبتنی بر اوهام

The truth of his conjecture was confirmed by the newspaper report.

صحت حدس او با گزارش روزنامه تایید شد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>