دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و چهار ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Consider

  [kənˈsɪdər]

Verb

to think about something carefully, especially in order to make a decision

موردملاحظه قرار دادن، غور کردن، مورد مطالعه قرار دادن، سگالیدن، مداقه کردن، (در اصل) بررسی کردن، با دقت نگریستن، وارسیدن، وارسی کردن، بازبینی کردن

to think of somebody/something in a particular way

به حساب آوردن، در نظر گرفتن، در خاطر داشتن، انگاشتن، فکر کردن

to think about something, especially the feelings of other people, and be influenced by it when making a decision, etc.

رعایت (دیگران را) کردن، ملاحظه کردن، برآوردن

to look carefully at somebody/something

(پس از تفکر و بررسی) نظر دادن، معتقد بودن

Synonyms

think, see, believe, rate, judge, suppose, deem, view as, look upon, regard as, hold to be, adjudge, think about, study, reflect on, examine, weigh, contemplate, deliberate, muse, ponder, revolve, meditate, work over, mull over, eye up, ruminate, chew over, cogitate, turn over in your mind, bear in mind, remember, regard, respect, think about, care for, take into account, reckon with, take into consideration, make allowance for, keep in view

Examples

Jon considered whether a comprehensive report was necessary.

«جون» روی اینکه‌ آیا گزارش جامعی‌ لازم است‌، فکر کرد.

Do you consider that dress to be a bargain at the wholesale price?

آیا فکر می‌کنی‌ آن لباس به‌ قیمت‌ عمده فروشی‌ خرید ارزانی‌ است‌؟

The wrestler was always considered to be the underdog in every match.

کشتی‌ گیر همیشه‌ در همه‌ی مسابقات بازنده به‌ حساب می‌آمد.

He considered her every wish.

همه‌ی خواسته‌های او را برآورده کرد.

I consider him a good person.

فکر می‌کنم (یا از نظر من) او آدم خوبی است.

Her health is very good if you consider her age.

با در نظر گرفتن سنش سلامتی او خیلی خوب است.

To consider the different aspects of a problem

جنبه‌های گوناگون مسئله‌ای را مورد ملاحظه قرار دادن

We consider that the defendant is not guilty.

نظر ما این است که خوانده (مدعی علیه) گناهکار نیست.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>