دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و چهار ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Contemptuous

  [kənˈtemptʃuəs]

Adjective

​feeling or showing that you have no respect for somebody/something

تحقیرآمیز، نکوهش آمیز، بیزاری آمیز

Synonyms

scornful, insulting, arrogant, withering, sneering, cavalier, condescending, haughty, disdainful, insolent, derisive, supercilious, high and mighty, on your high horse

Antonyms

civil, mannerly, humble, polite, gracious, respectful, courteous, deferential, obsequious

Examples

He was contemptuous of public opinion.

به افکار عمومی با دیده‌ی حقارت می‌نگریست.

She gave him a contemptuous look.

نگاهی تحقیرآمیز به او انداخت.

Her voice sounded almost contemptuous.

صدای او تقریباً تحقیرآمیز به نظر می رسید.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>