دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و نه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Daze

  [deɪz]

Noun

a dazed condition; state of bemusement OR in a confused state

گیجی، منگی، پژولش، بهت، حیرت، سرگشتگی، دلپریشی

Synonyms

befuddlement, bewilderedness, bewilderment, discombobulation, fog, muddle, mystification, perplexity, puzzlement, stupefaction, stupor, trance

Examples

When they brought her in she was still in a daze.

هنگامی که او را آوردند هنوز در حالت گیجی بود.

I've been in a complete daze since hearing the news.

از زمانی که این خبر را شنیدم در گیجی کامل بودم.

After meeting the author, I was in a daze for a week.

پس از آشنایی با نویسنده، یک هفته در گیجی بودم.

Daze

  [deɪz]

Verb

to overwhelm; dazzle OR to stun or stupefy with a blow, shock, etc

(با ضربه یا خبر بد و غیره) منگ کردن، مدهوش کردن، پژولیدن، گیج کردن، مات و مبهوت کردن، غرق در شگفتی کردن

Synonyms

stun, shock, paralyse, numb, stupefy, benumb, confuse, surprise, amaze, blind, astonish, stagger, startle, dazzle, bewilder, astound, perplex, flummox, dumbfound, nonplus, flabbergast, befog

Examples

The severity of the blow dazed the fighter and led to his defeat.

شدت ضربه‌ حریف‌ را گیج‌ کرد و منجر به‌ شکست‌ او شد.

When he ventured out of the house at night, the child was dazed by the noise and the lights.

وقتی که‌ بچه‌ جرأت کرد که‌ شب‌ از خانه‌ بیرون رود از سر و صدا و چراغ ها گیج‌ شده بود.

Dazed by the flashlight, Maria blundered down the steps.

«ماریا» که‌ از نور چراغ قوه گیج‌ شده بود، تلوتلو خوران از پله‌ پایین‌ آمد.

The news of my father's death dazed me.

خبر مرگ پدرم مرا منگ کرد.

The blow he received on the head dazed him for a while.

ضربه‌ای که به سرش وارد شد تا مدتی او را گیج کرد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>