دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس دوازدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Decrease

  [ˈdiːkriːs]

Noun

the process of reducing something; the amount that something is reduced by

کاهش، نقصان، تقلیل، کم شدگی، میزان کاهش

Synonyms

abatement, curtailment, cut, cutback, decrement, diminishment, diminution, drain, reduction, slash, slowdown, taper

Examples

On the decrease

روبه کاهش، در حال تقلیل، در حال نقصان

A decrease in prices

کاهش قیمت‌ها

A population decrease

تقلیل جمعیت

Is divorce on the decrease?

آیا طلاق رو به کاهش است؟

Decrease

  [dɪˈkriːs]

Verb

make or become less OR to become smaller in size, number, etc.; to make something smaller in size, number, etc.

کاهش‌ دادن یا کاهش‌ یافتن‌، کاستن، کم شدن، کم کردن، کاهیدن، نقصان یافتن، ویدا شدن، تقلیل دادن یا یافتن

Synonyms

drop, decline, lessen, contract, lower, ease, shrink, diminish, fall off, dwindle, wane, subside, abate, peter out, slacken, reduce, cut, lower, contract, depress, moderate, weaken, diminish, turn down, slow down, cut down, shorten, dilute, impair, lessen, curtail, wind down, abate, tone down, truncate, abridge, downsize

Antonyms

extend, enlarge, increase, expand

Examples

As he kept spending money, the amount he had saved decreased.

چون به‌ ولخرجی‌ ادامه‌ داد، مقداری که‌ پس‌ انداز کرده بود کاهش‌ یافت‌.

In order to improve business, the store owner decreased his prices.

صاحب‌ مغازه به‌ منظور بهبود بخشیدن به‌ کسب‌ و کار، قیمت‌هایش‌ را کاهش‌ داد.

The landlord promised to decrease our rent.

صاحب‌ خانه‌ قول داد که‌ کرایه‌ی ما را کاهش‌ دهد.

His speed decreased.

از سرعت او کاسته شد.

He decreased his speed.

او سرعت خود را کاست (کم کرد).

Prices have increased and incomes have decreased.

قیمت‌ها بالا رفته‌اند و درآمدها پایین آمده‌اند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>