دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سی و شش ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Degrade

  [dɪˈɡreɪd]

Verb

to show or treat somebody in a way that makes them seem not worth any respect or not worth taking seriously

(مثلا به منظور تنبیه) تنزل رتبه دادن، فروزینه کردن، فروداشتن، پست کردن، کم ارزش کردن، بی‌آبرو کردن، خوار و خفیف کردن، دون کردن

to make something become worse, especially in quality

(زمین‌شناسی) فرو ساییدن، نهشت‌بری کردن

to change or make something change to a simpler chemical form

(شیمی - ماده‌ی آلی را تبدیل به ترکیب ساده‌تری کردن) استحاله کردن، فروسان کردن

Synonyms

demean, disgrace, humiliate, injure, shame, corrupt, humble, discredit, pervert, debase, dishonor, cheapen, damage, injure, harm, mar, undermine, weaken, spoil, impair, break down, decay, degenerate, atrophy

Antonyms

honor, enhance, dignify, ennoble

Examples

Films that degrade women.

فیلم‌هایی که از ارزش زن می‌کاهد.

To degrade oneself by cheating in an examination

با تقلب در امتحان خود را بی‌آبرو کردن

Statesmen whom greed has degraded into nepotists.

دولتمردانی که به خاطر حرص و آز به کارچاق کنی می‌پردازند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>