دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و دو ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Delinquent

  [dɪˈlɪŋkwənt]

Noun

an offender; criminal; behind time OR ​a young person who tends to commit crimes

متخطی‌، جنایتکار، بزهکار، مجرم، قانون‌شکن، (نوجوان) تخس، شریر

Synonyms

criminal, offender, villain, culprit, young offender, wrongdoer, juvenile, delinquent, miscreant, malefactor, lawbreaker

Examples

The youthful delinquent tried to avoid going to jail.

بزهکار جوان سعی‌ می‌کرد از رفتن‌ به‌ زندان دوری کند.

All delinquents are banned from the Student Council at school.

همه‌ بزهکاران از عضویت‌ در شورای دانش‌ آموزی مدرسه‌ منع‌ شدند.

Juvenile delinquent

نوجوان بزهکار

Delinquent

  [dɪˈlɪŋkwənt]

Adjective

illegal or not acceptable, or behaving in a way that is illegal or not acceptable OR (especially of young people or their behavior) tending to commit crimes

مقصر، مرتکب جنایت یا جنحه، خاطی، متخلف، بزهکار، مجرم، قانون‌شکن

late (in paying money owed) OR having failed to pay money that is owed AND (of a sum of money) not having been paid in time

خاطی در پرداخت به موقع بدهی، بد حساب، دارای تاخیر در پرداخت، پس‌افتاده، معوقه، عقب افتاده، کژ حساب

Synonyms

wild, rebellious, unruly, anarchic, riotous, insubordinate, negligent, slack, indifferent, careless, thoughtless, neglectful, heedless, inattentive, remiss

Antonyms

early, premature, precocious, untimely, timely, opportune, unseasonable, inopportune, prompt, seasonable, punctual

Examples

lf you are delinquent in paying your dues, you will be dropped from membership in the club.

اگر در پرداخت‌ حق‌ عضویت‌ دارای تأخیر باشید، از عضویت‌ در باشگاه حذف می‌شوید.

Delinquent taxes

مالیات‌های عقب افتاده

A delinquent debtor

بدهکار بد حساب

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>