دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و دو ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Delude

  [dɪˈluːd]

Verb

to make somebody believe something that is not true

گول زدن، فریب دادن، اغفال کردن، خام کردن، نیرنگ زدن

Synonyms

deceive, kid, fool, trick, take in, cheat, con, mislead, impose on, hoax, dupe, beguile, gull, bamboozle, hoodwink, take for a ride, pull the wool over someone's eyes, lead up the garden path, cozen, misguide

Examples

It can so easily delude itself.

به همین راحتی می تواند خود را فریب دهد.

Don't delude yourself into thinking that you're someone important.

خودت رو گول نزن که فکر کنی یه آدم مهم هستی.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>