دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و نه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Depart

  [dɪˈpɑːrt]

Verb

to leave a place, especially to start a trip

رفتن، (جایی را) ترک کردن، (از جایی) حرکت کردن، عازم شدن، عزیمت کردن، رهسپار شدن

to leave your job

ترک کردن شغل، دست کشیدن از کاری

to start to use new ideas or do something in a different way

عدول کردن از، روپیچیدن از، دور شدن از، منحرف شدن از

to pass away, as from life or existence; die.

مردن، رحلت کردن

Synonyms

leave, go, withdraw, retire, disappear, quit, retreat, exit, go away, vanish, absent (yourself), start out, migrate, set forth, take (your) leave, decamp, hook it, slope off, pack your bags, make tracks, bog off, deviate, vary, differ, stray, veer, swerve, diverge, digress, turn aside, resign, leave, quit, step down, give in your notice, call it a day or night, vacate your post

Antonyms

remain, stay, arrive, turn up, show up

Examples

We arrived in the village in the morning and departed that night.

صبح‌ به‌ دهکده رسیدیم‌ و همان شب‌ عازم شدیم‌.

Stan was vague about departing from his usual manner of choosing a partner.

«استان» بخاطر ترک رفتار معمول خود در انتخاب شریک‌، مردد بود.

Vera was reluctant to mention that her uncle had long since departed.

«ورا» مایل‌ نبود یادآوری کند که‌ عمویش‌ مدت ها قبل‌ مرده است‌.

To depart form tradition

از سنت به دور شدن

A prayer for the soul of the departed

دعایی به روح مردگان

When does the plane depart?

هواپیما کی حرکت می‌کند؟

Flight 56 departs Tehran at 2:00 P.M.

پرواز شماره‌ی پنجاه و شش، ساعت دو بعدازظهر از تهران حرکت می‌کند.

I am departing for Kashan tomorrow.

فردا عازم کاشان هستم.

We watched the soldiers depart for the front.

ما شاهد رهسپار شدن سربازان به جبهه بودیم.

When did "Christopher Columbus" depart for America?

"کریستف کلمب" کی به سوی امریکا حرکت کرد؟

Do not depart form the path of truth and honesty!

از راه حقیقت و صداقت منحرف مشو!

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>