دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و دو ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Diminish

  [dɪˈmɪnɪʃ]

Verb

to become smaller, weaker, etc.; to make something become smaller, weaker, etc.

کوچک شدن یا کردن، خفیف شدن یا کردن

to make somebody/something seem less important than they really are

(اندازه و رتبه و اهمیت و غیره) کاستن، کاهیدن، کم شدن یا کردن

Synonyms

decrease, decline, lessen, contract, weaken, shrink, dwindle, wane, recede, subside, ebb, taper, die out, fade away, abate, peter out, reduce, cut, lower, weaken, curtail, abate, retrench, disempower, belittle, scorn, devalue, undervalue, deride, demean, denigrate, scoff at, disparage, decry, sneer at, underrate, deprecate, depreciate, cheapen, derogate

Antonyms

increase, grow, expand, heighten, enlarge, amplify, augment, heighten

Examples

The excessive heat diminished as the sun went down.

هنگامیکه‌ خورشید غروب کرد، گرمای بیش‌ از حد کاهش‌ یافت‌.

Our diminishing supply of food was carefully wrapped and placed with the baggage.

ذخیره ی روبه‌ کاهش‌ غذا، به‌ دقت‌ بسته‌ بندی و در بین‌ اثاثیه‌ قرار داده شد.

The latest news from the battlefront confirms the report of diminishing military activity.

آخرین‌ اخبار از میدان جنگ‌، گزارش فعالیت‌ نظامی‌ رو به‌ کاهش‌ را تصدیق‌ می‌کند.

Their misery diminishes all human beings.

سیه‌روزی آنها همه‌ی انسان‌ها را خفیف می‌کند.

Her strength has diminished considerably.

نیروی او به طور قابل ملاحظه‌ای کم شده است.

The passing years did not diminish their friendship.

گذشت سال‌ها از دوستی آنها نکاست.

Desertions and deaths diminished the number of his soldiers.

فرار و مرگ و میر شمار سربازان او را تقلیل داد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>