دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و دو ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Distress

  [dɪˈstres]

Noun

a feeling of great worry or unhappiness; great mental pain

موجب رنج، اسباب زحمت، رنجه، موجب اندوه

severe problems caused by not having enough money, food, etc.

درماندگی، واماندگی، گیرودار، مشقت، گرفتاری، مضیقه

a situation in which a ship, plane, etc. is in danger or difficulty and needs help

به خاطر درماندگی، از روی ناچاری، اضطراری

a state of physical pain and effort, especially difficulty in breathing

فرسودگی، خستگی و ناتوانی

Synonyms

suffering, pain, worry, anxiety, torture, grief, misery, agony, sadness, discomfort, torment, sorrow, woe, anguish, heartache, affliction, desolation, wretchedness, danger, risk, difficulty, peril, jeopardy, endangerment, need, suffering, trouble, trial, difficulties, poverty, misery, hard times, hardship, straits, misfortune, adversity, calamity, affliction, privation, destitution, ill-fortune, ill-luck, indigence

Examples

The family was in great distress over the accident that maimed Kenny.

خانواده از حادثه‌ای که‌ «کنی‌» را معلول کرد، در اندوه شدید فرو رفت‌.

Long, unscheduled delays at the station cause distress to commuters.

تأخیرهای طولانی‌ و برنامه‌ ریزی نشده در ایستگاه، باعث‌ ناراحتی‌ مسافران می‌شود.

A distress sale

حراج از روی ناچاری

A distress signal

علامت اضطرار (یا خطر)

Some runners showed signs of distress.

در برخی از دوندگان علایم خستگی دیده می‌شد.

His death was a great distress to his class-mates.

مرگ او موجب اندوه فراوان همکلاسی‌های او شد.

Distress caused by famine

شداید ناشی از قحطی

Boasting about friendship and brotherhood / Amidst distraction and distress

لاف یاری و برادر خواندگی در پریشان حالی و درماندگی

Distress

  [dɪˈstres]

Verb

to cause pain or make unhappy OR ​to make somebody feel very worried or unhappy

درد یا ناراحتی‌ ایجاد کردن، رنج دادن، دردمند کردن، آزردن، آزار دادن، زحمت دادن، دردسر دادن، رنجه داشتن، دلواپس کردن، نگران کردن، پرشیدن، افژولیدن

Synonyms

upset, worry, trouble, pain, wound, bother, disturb, dismay, grieve, torment, harass, afflict, harrow, agitate, sadden, perplex, disconcert, agonize, fluster, perturb, faze, throw (someone) off balance

Examples

My teacher was distressed by the dismal performance of our class on the final examination.

معلم‌ از عملکرد ضعیف‌ کلاس ما در امتحان نهایی‌ ناراحت‌ شد.

Please don't distress yourself!

خواهش می‌کنم دلواپس نشوید! (نگران نباشید!)

The sight of blood always distressed him.

دیدن خون همیشه او را آزار می‌داد.

The distressing news of a flood in Ghohrood

خبر رنج آور سیل در قهرود

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>