دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس نهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Document

  [ˈdɑːkjumənt]

Noun

something handwritten or printed that gives information or proof of some fact OR an official paper, book or electronic file that gives information about something, or that can be used as evidence or proof of something

چیز دستنویس‌ یا تایپ‌ شده که‌ درباره ی حقیقتی‌، شواهد یا اطلاعات می‌دهد، سند، مدرک، دست‌آویز، یافتگان، بنچاک

Synonyms

paper, form, certificate, report, record, testimonial, authorization, legal form

Examples

Newly discovered documents showed that the prisoner was obviously innocent.

مدارك به‌ تازگی‌ کشف‌ شده، نشان داد که‌ زندانی‌ کاملاً بی‌گناه است‌.

The documents of ancient Rome have survived many centuries.

اسناد روم باستان، قرن های زیادی برجای مانده اند.

We were reluctant to destroy important documents.

مایل‌ نبودیم‌ که‌ اسناد مهم‌ را ازبین‌ ببریم‌.

A legal document

سند قانونی

Documents proving his guilt.

مدارکی که جرم او را ثابت می‌کرد.

He stole secret documents and sold them to the enemy.

او اسناد سری را می‌دزدید و به دشمن می‌فروخت.

Document

  [ˈdɑːkjument]

Verb

to record something in the form of a written document, photograph, film, etc. AND to support or accompany something with documents

سند ارائه دادن، سنددار کردن، با مدرک اثبات کردن، (کتاب و رساله و غیره - با رجوع به منابع و مراجع مختلف ادعای خود را) به اثبات رساندن، مستند کردن

Synonyms

support, back up, certify, verify, detail, instance, validate, substantiate, corroborate, authenticate, give weight to, particularize

Examples

A well-documented book

کتاب مستند، کتادب فرنودین

You must document your claims.

ادعاهای خود را باید مستند کنید.

A clearly documented case of fraud

یک مورد به وضوح مستند از کلاهبرداری

This is a meticulously documented biography.

این یک بیوگرافی دقیق و مستند است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>