دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته دهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Doleful

  [ˈdəʊlfl]

Adjective

very sad

اندوهناک، ماتم زده، سوگوار، غم‌انگیز، اندوهبار

Synonyms

mournful, sad, gloomy, depressing, low, painful, distressing, dismal, melancholy, dreary, somber, pitiful, forlorn, woeful, lugubrious, sorrowful, wretched, funereal, cheerless, woebegone, down in the mouth, dolorous

Examples

A doleful looking man

مردی ماتم زده

A doleful expression/face/song

بیان/چهره/آهنگ اندوه بار

Doleful thoughts

اندیشه‌های غم‌افزا

The mourners sang a doleful song.

عزاداران سرود غم‌انگیزی را می‌خواندند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>